Algemene Bepalingen

Deze algemene bepalingen hebben voorrang op de eventuele bepalingen van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze bepalingen maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst.

1. Klachten/defecten

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die zijn omschreven door de klant.

2. Prijs

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op deze website, opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en de inbouwkosten, ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel.

3. Prijsopgave per mail

De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag.

4. Vrijblijvend

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op de website of meegedeeld aan de klant, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 2. Wanneer geen prijsopgave bedrag vermeld of meegedeeld wordt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 3. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Applehulp.eu en betaalt dan enkel de bestekkosten.

5. Soort verbintenis

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

6. Kwaliteit

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen van de hoogste kwaliteit, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Applehulp.eu de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

7. Terugkoppeling

Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail/telefoon/sms met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

8. Annulering

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal aan laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

9. Betaling

Bij alle reparaties/diensten dient de betaling te geschieden volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur.

 1. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Langdorp, in de aangeduide munt, netto, contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.
 2. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest volgt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.
 3. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. aan betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 100 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
 4. Bij niet-betaling van een factuur zullen vanaf de vervaldag en zonder verdere kennisgeving en onverminderd alle verdere administratiekosten in rekening worden gebracht ten laste van de klant.
 5. Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht om de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

10. Afhaling

Na de reparatie kan de klant zijn toestel terug afhalen op afspraak, maar steeds binnen de week na kennisgeving door Applehulp.eu dat het toestel klaar is.
Bij niet-afhaling worden er opslagkosten a rato van 2€/dag in rekening gebracht vanaf de vervaldag van de factuur. Vanaf het moment dat het factuurbedrag vermeerderd met de opslagkosten de totale waarde van het aangeleverde toestel overstijgen, of standaard na 3 maanden vanaf de vervaldag van de factuur, wordt verondersteld dat de klant/eigenaar afstand doet van zijn toestel en worden de eigendomsrechten ervan automatisch overgedragen aan Applehulp.eu.

11. Garantie

 1. Applehulp.eu geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op deze reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afhaling van het product door de klant. Op schoonmaak- of onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val- of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Wanneer binnen drie maanden na afhaling van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staat met de voorgaande reparatie, zal Applehulp.eu het defect onder garantie proberen op te lossen.
 3. Bij schade van buitenaf zoals bijv. valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch alsook bij het openen van het toestel door de klant zelf of door een derde ná de reparatie welke door Applehulp.eu werd uitgevoerd.
 4. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 5. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
 6. Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode van de vervangen onderdelen opnieuw in.
 7. Een terugkerende klacht is niet per definitie eenzelfde technisch defect.

12. Verlies van Data

Applehulp.eu is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisks gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een backup.

13. Vochtschade onderzoek

Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen of laat verwijderen door Applehulp.eu.
Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Applehulp.eu kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

14. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Belgisch recht van toepassingen. Deze geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Scroll naar boven